Projekt jest realizowany przez e-Liceum w Lubichowie, prowadzone przez Firmę Edukacyjną "Lubichowianka". Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim jest częścią projektu Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy osoby dorosłe z następujących grup:

- z utrudnionym dostępem do różnych form edukacji osób dorosłych,
- z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub -średnim i policealnym zdobytym w poprzednim wieku),
- związanych z rolnictwem,
- nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
- podlegających formom pomocy i wsparcia rodziny,
- w wieku 45+.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

W ramach Projektu oferujemy m.in:

- indywidualne konsultacje i warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem, specjalistą ds. zdrowego stylu życia,
- kurs językowy (język angielski, język niemiecki) - stacjonarny + e-learning,
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (zajęcia praktyczne, teoretyczne),
- kurs informatyczny - m.in. (podstawy pracy w sieci: e-bank, e-sklepy, promocja usług turystycznych w Internecie, itd.),
- kurs opiekun osób starszych,
- kurs przygotowania dokumentów aplikacyjnych: CV INTUICYJNE.

Wszyscy Uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu działań. 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE!